Перемишлянський професійний ліцей  
 


Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею на 2021 рік

I.Загальна частина

     1.1. До Перемишлянського професійного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
     1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
     Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
     Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
     Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що призначається Кабінетом Міністрів України.
     1.3. Прийом громадян до Перемишлянського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
     1.4. До Перемишлянського професійного ліцею приймаються особи із базовою загальною середньою освітою (9 класів) та повною загальною середньою освітою (11 класів) за професіями, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ №40-л від 09.01.2019 р.) згідно Додатку №1 до Правил прийому до Перемишлянського професійного ліцею на 2021 рік відповідно до проекту регіонального (державного) замовлення.
     1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється згідно регіонального (державного) замовлення.
     1.6. Прийом громадян понад регіональне (державне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
     1.7. Особливості прийому до Перемишлянського професійного ліцею осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом МОН №560 (із змінами).
     1.8. Особливості прийому до Перемишлянського професійного ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженим наказом МОН №697 (із змінами).

II. Приймальна комісія

     2.1. Прийом до Перемишлянського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.
     2.2. Очолює приймальну комісію керівник Перемишлянського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
     2.3. Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею на 2021 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником Перемишлянського професійного ліцею за погодженням Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня 2020 року.
     2.4. Приймальна комісія:
     - організовує прийом заяв та документів;
     - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
     - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
     - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
     - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
     - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
     2.5. Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:
     - перелік професій згідно з отриманими ліцензіями;
     - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
     - плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями;
     - форми навчання;
     - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
     - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
     - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
     - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
     - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
     - наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
     - порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
     2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Перемишлянського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
     Прийом заяв вступників на перевинну професійну підготовку проводиться з 19 травня 2021 року по 25 серпня 2021 року.

III. Документи для вступу

     3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до Перемишлянського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
     - документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним (державним) замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
     - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
     - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
     - копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).
     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
     Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
     3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

     4.1. Прийом до Перемишлянського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту та свідоцтва про повну загальну середню освіту.
     4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
     4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

V. Зарахування

     5.1. Зараховуються поза конкурсом:
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
     - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
     - діти з інвалідністю та особи з івалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
     - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
     5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
     - випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
     - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
     - особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.
     5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою навчання.
     5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору чи співбесіди вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
     5.5. Зарахування до Перемишлянського професійного ліцею здійснюється наказом керівника цього закладу освіти.
     5.6. Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
     5.7. Зарахування до Перемишлянського професійного ліцею на навчання за рахунок коштів, які визначені Державним бюджетом України.

VI. Прикінцеві положення

     6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
     6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Перемишлянського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі чи співбесіді, але не були зараховані. При невиконанні регіоналного (державного) замовлення на прийом з окремих професій у ліцеї може проводити додатковий прийом.
     6.3. Особам, які не зараховані до Перемишлянського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
     6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
     6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.


     Дані правила розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. за № 499.

    

Додаток 1
до Правил прийому до
Перемишлянського професійного ліцею
на 2021 рік

Плановий обсяг прийому

     До Перемишлянського професійного ліцею приймаються особи із базовою загальною середньою освітою (9 класів) та повною загальною середньою освітою (11 класів) за професіями, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ №40-л від 09.01.2019 р.) згідно проекту регіонального замовлення:

    

№ п/п Код професії Назва професії Форма та ступеневість освіти Освітній рівень Строк навчання Ліцензійний обсяг План набору
1 7141
7133
Маляр
Штукатур
Денна,
ІІ ступінь
Базова середня освіта 2 роки 10 місяців 30 25
2 7124
7132
Столяр будівельний
Паркетник
Денна,
ІІ ступінь
Базова середня освіта 2 роки 10 місяців 30 25
1 7124 Столяр будівельний Денна,
ІІ ступінь
Повна загальна середня освіта 10 місяців 30 25
4 7212
8322
Електрогазозвариник
Водій авто-транспортних засобів (категорія «С»)
Денна,
ІІ ступінь
Базова середня освіта 2 роки 10 місяців 30 25
5 5122
7412
Кондитер Денна,
ІІ ступінь
Базова середня освіта 2 роки 10 місяців 60 25