Перемишлянський професійний ліцей  
Про ліцей     Професії     Інформація для абітурієнтів     Фотогалерея     Портфоліо     Річний план закупівель     Фінансова звітність     Контакти
 


Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею на 2017 рік

I. Загальна частина

     1.1. До Перемишлянського професійного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
     1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
     Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
     Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
     Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що призначається Кабінетом Міністрів України.
     1.3. Прийом громадян до Перемишлянського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
     1.4. До Перемишлянського професійного ліцею приймаються особи із базовою загальною середньою освітою (9 класів) за професіями, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України № 636932 від 19.06.2015 р.:
         з терміном навчання 2 роки 10 місяців та здобуттям повної загальної середньої освіти:
          - маляр, штукатур – 25 осіб;
          - столяр будівельний, бджоляр – 25 осіб;
          - електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія “С”) – 25 осіб;

         з терміном навчання 3 роки 3 місяці та здобуттям повної загальної середньої освіти:
          - кухар, кондитер – 30 осіб.

     1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів, які визначені Державним бюджетом України.
     1.6.Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

     2.1. Прийом до Перемишлянського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.
     2.2. Очолює приймальну комісію директор Перемишлянського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
     2.3. Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею на 2016 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором Перемишлянського професійного ліцею за погодженням Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня 2016 року.
     2.4. Приймальна комісія :
     - організовує прийом заяв та документів;
     - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
     - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
     - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
     - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
     - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
     2.5. Правила прийому до Перемишлянського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:
     - перелік професій згідно з отриманими ліцензіями;
     - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
     - плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями;
     - форми навчання;
     - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
     - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
     - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
     - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
     - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
     - наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
     - порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
     2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Перемишлянського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
     Прийом заяв вступників на перевинну професійну підготовку проводиться з 25 травня 2017 року по 25 серпня 2017 року.

III. Документи для вступу

     3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до Перемишлянського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
     - документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
     - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
     - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
     - копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
     Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
     3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

     4.1. Прийом до Перемишлянського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту.
     4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
     4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

V. Зарахування

     5.1. Зараховуються поза конкурсом:
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
     - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
     - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
     - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
     - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
     5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
     - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
     - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
     - особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
     5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.
     5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору чи співбесіди вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
     5.5. Зарахування до Перемишлянського професійного ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.
     5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
     5.7. Зарахування до Перемишлянського професійного ліцею на навчання за рахунок коштів, які визначені Державним бюджетом України.

VI. Прикінцеві положення

     6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
     6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі чи співбесіді, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
     6.3. Особам, які не зараховані до Перемишлянського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
     6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
     6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

     Дані правила розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. за № 499.